LogboekenOnline

LogboekenOnline is volledig vernieuwd en voldoet aan de NEN 2654-1:2015 en NEN 2654-2:2016.

Voor meer informatie kun u contact met ons opnemen.

Vragen met een * zijn verplicht.

 • LogboekenOnline is volledig vernieuwd
 • LogboekenOnline voldoet aan de NEN 2654-1:2015 en NEN 2654-2:2016

Bezoekadres

Factuuradres

Contactpersoon

Contactgegevens

Algemene voorwaarden online diensten LogboekenOnline BV

 • Artikel 1 Begripsbepalingen
 • Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst
 • Artikel 3 Toegang tot de dienst
 • Artikel 4 Gebruik van de dienst
 • Artikel 5 Onderhoud, beschikbaarheid en ondersteuning
 • Artikel 6 Hulpmiddelen
 • Artikel 7 Gegevens
 • Artikel 8 Opschorting
 • Artikel 9 (gevolgen) beëindiging

Artikel 1 Begripsbepalingen

De met een hoofdletter aangeduide begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de betekenis zoals omschreven in dit artikel

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden gebruikt door LogboekenOnline BV.

Applicatie : de programmatuur voor de Dienst inclusief nieuwe versies daarvan, zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving.

Dienst : het door Leverancier tegen betaling beschikbaar stellen en houden van de Onlinediensten Applicatie op de Server ten behoeve van Opdrachtgever, waarbij de Applicatie (tenzij nader overeengekomen) niet specifiek voor Opdrachtgever wordt onderhouden.

Dienstbeschrijving : de nadere beschrijving van de functionaliteit van de Applicatie en de beschrijving beschikbaarheid van de Dienst.

Gebruiker : Opdrachtgever en/of zijn medewerker die feitelijk gebruik maakt van de Dienst.

Hulpapplicatie : de software van een derde die door de Gebruiker geïnstalleerd dient te worden op zijn computer om gebruik te kunnen maken van de Applicatie (zoals een browser).

Portal : de internetsite waarop Opdrachtgever de Dienst kan bestellen en wijzigingen kan doorvoeren.

Server : een door of ten behoeve van Leverancier beheerde computer of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware, met daarop webserver apparatuur, de Applicatie, ondersteunende programmatuur en/of database software, die bereikbaar is vanaf het internet.

Toegangscode : de toegangscode die samen met het emailadres toegang biedt tot de Server

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten inzake Onlinediensten van LogboekenOnline BV.

2.2

De Overeenkomst, dan wel de wijziging daarvan, komt elektronisch tot stand op het moment waarop Leverancier aan Opdrachtgever de bevestiging verstuurt dat de aanvraag is geaccepteerd. Leverancier heeft het recht om zonder opgave van redenen een aanvraag niet te accepteren.

2.3

Opdrachtgever verklaart het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, en verklaart wijzigingen van deze gegevens onverwijld aan Leverancier te zullen verstrekken.

 

Artikel 3 Toegang tot de dienst

3.1

Verstrekte Toegangscodes zijn niet overdraagbaar en strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten met betrekking tot Toegangscodes ten aanzien van derden, en zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Toegangscodes. Leverancier kan de Toegangscode(s) naar eigen inzicht wijzigen waarna zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte zal stellen.

3.2

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde Toegangscode(s). Leverancier is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s).

3.3

Opdrachtgever wijzigt enkele keren per jaar zijn toegangscodes en heeft hier ook zelf de mogelijkheid toe. Opdrachtgever stelt Leverancier onverwijld op de hoogte indien de Toegangscode(s) onbevoegd wordt gebruikt dan wel een vermoeden daartoe bij Opdrachtgever bestaat. Opdrachtgever kan Leverancier verzoeken de Toegangscode(s) te blokkeren. Leverancier is gerechtigd te allen tijde de Toegangscode(s) te blokkeren indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s), zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.

3.4

Leverancier kan de Toegangscode(s) buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. De verplichting tot betaling blijft gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan.

3.5

Leverancier mag Opdrachtgever de toegang tot de Applicatie en/of de Dienst ontzeggen, als Opdrachtgever de factuur niet tijdig of niet volledig heeft betaald. Als een klant van de Opdrachtgever niet betaalt, dan vormt dat geen reden om betaling aan Leverancier op te schorten, uit te stellen of te verminderen.

 

Artikel 4 Gebruik van de dienst

4.1

Na de totstandkoming van de Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht op de Applicatie om deze te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst.

4.2

Indien en voor zover Leverancier programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Leverancier schriftelijk of elektronisch aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde tussen Leverancier en Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde tussen Leverancier en Opdrachtgever.

4.3

Leverancier zal redelijke maatregelen treffen met het oog op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van gebruik van het systeem, behalve bij opzet of grove schuld van Leverancier of een van haar leidinggevenden. Als Leverancier aansprakelijk is, dan geldt deze aansprakelijkheid alleen voor directe schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag dat haar verzekering uitkeert, danwel – als deze niet uitkeert – tweemaal de waarde van een factuur voor een jaarabonnement. Als de schade het gevolg is – of verband houdt met – software of diensten die Leverancier van een derde heeft betrokken, kan Leverancier nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Leverancier en zijn desbetreffende toeleverancier van die Applicatie.

4.4

Opdrachtgever zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Leverancier en/of derden. Indien het Leverancier ter kennis komt dat gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, dan is Leverancier gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verleent Opdrachtgever toestemming aan Leverancier om alle inbreukmakende gegevens van de Server te verwijderen en te vernietigen. Leverancier zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.

4.5

Opdrachtgever is niet gerechtigd zelfstandig fouten in de software van de Dienst te (doen) corrigeren, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen.

4.6

Voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst dienen eventueel Hulpapplicaties door Opdrachtgever te worden geïnstalleerd. Op het gebruik van de Hulpapplicaties kunnen aanvullende (licentie)voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. De geschiktheid voor specifieke doeleinden, functionaliteit of bruikbaarheid van de Hulpapplicaties kunnen niet door Leverancier worden gegarandeerd.

4.7

Opdrachtgever staat er bij het gebruik van de Dienst in elk geval voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:

A

Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de Dienst, (computer)netwerken of infrastructuren (van andere gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten (rand)apparatuur van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de door Leverancier te geven redelijke instructies op te volgen;

B

Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens Leverancier en/of derden onrechtmatig is;

C

Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software zullen voldoen aan de door Leverancier voorgeschreven minimale systeemeisen;

D

Opdrachtgever zal zorg dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden;

E

Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) Dienst kunnen beschadigen;

F

Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen Toegangscode(s) misbruiken of de beveiliging van de Dienst doorbreken en/of trachten te doorbreken;

G

Opdrachtgever en/of Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;

H

Opdrachtgever en/of Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;

I

Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of kinder)pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van de Dienst;

J

Opdrachtgever en/of Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken); en

K

Opdrachtgever en/of Gebruiker zal informatie en gegevens die van Leverancier wordt ontvangen in het kader van de Dienst niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden dan voor gebruik in zijn interne bedrijfsvoering. Het delen of doorlijnen van de informatie en gegevens met andere bedrijven is niet toegestaan.

 

Artikel 5 Onderhoud, beschikbaarheid en ondersteuning

5.1

Leverancier zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. Leverancier geeft echter, anders dan zoals eventueel opgenomen in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving, geen enkele garantie ter zake.

5.2

Leverancier behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van de Applicatie tussentijds te (laten) wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te (laten) herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels. Leverancier spant zich in om eventuele fouten in de Programmatuur op te sporen en te (laten) herstellen, echter Leverancier kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien door een dergelijke wijziging een materiële afwijking in de functionaliteit van de Applicatie optreedt, zal Leverancier Opdrachtgever daarvan vóór de wijziging schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.

5.3

Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Leverancier. Leverancier zal een dergelijke buitengebruik- stelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier zal wegens zodanige jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

5.4

De gebruikershandleiding van de vigerende versie van de Applicatie zal op de Portal steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de Gebruikers.

5.5

In de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving kunnen dienstspecifieke voorwaarden ten aanzien van de beschikbaarheid, het beheer en de support die gelden voor de te leveren Dienst worden vastgelegd.

 

Artikel 6 Hulpmiddelen

6.1

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de door hem gebruikte (rand)apparatuur en software, Hulpapplicaties, configuratie en internetverbinding en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van de Dienst.

 

Artikel 7 Gegevens

7.1

Opdrachtgever en zijn Gebruikers bepalen zelf welke gegevens met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Leverancier heeft geen kennis van deze gegevens. Opdrachtgever blijft daarom zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens. Leverancier is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door Opdrachtgever ingevoerde gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Leverancier zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door Opdrachtgever van de Dienst is gemaakt.

Leverancier is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door Opdrachtgever aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie. De gebruiker geeft LogboekenOnline expliciet toestemming om emailadressen te gebruiken ten behoeve van de inlogfunctie en het verzenden van installatiegerelateerde informatie.

7.2 Privacy en Gegevensverwerking (AVG)

De Opdrachtgever zal de persoonsgegevens altijd aanleveren met in achtneming van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal de Opdrachtgever LogboekenOnline desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. De Opdrachtgever vrijwaart LogboekenOnlinevoor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan LogboekenOnline toerekenbaar zijn. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van LogboekenOnline door de Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij de Opdrachtgever. LogboekenOnline verricht haar diensten als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Opdrachtgever staat er tegenover LogboekenOnline voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Opdrachtgever vrijwaart LogboekenOnline tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. LogboekenOnline behoudt zich het recht voor om het privacy- en beveiligingsbeleid redelijkerwijs naar eigen inzicht te wijzigen.

7.3

Leverancier zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie van Opdrachtgever (waaronder (persoons)gegevens) en tot het medewerken aan aftappen ten behoeve van Justitie naleven.

7.4

De (persoons)gegevens van Opdrachtgever worden door Leverancier niet langer bewaard dan vereist is voor de uitvoering van de Overeenkomst of dan wettelijk is verplicht, waarna Leverancier deze definitief kan verwijderen zonder Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen.

7.5

Leverancier is zeven dagen na een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, gerechtigd de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 8 (gevolgen) beëindiging

8.1

Overeenkomsten worden aangegaan voor de minimale duur van één jaar. Een abonnement kan iedere maand ingaan en is geldig tot 31 december van het betreffende kalenderjaar. Zonder wederopzegging wordt het abonnement jaarlijks verlengd. Een opzegging geschiedt minimaal één maand voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar schriftelijk of per e-mail onder vermelding van de gegevens van Opdrachtgever.

8.2

Bij beëindiging van de Overeenkomst vindt een eventuele remigratie van de Dienst plaats. Leverancier zal de gebruikersdata, en applicatiedata beschikbaar stellen aan Opdrachtgever op een dusdanige wijze dat deze gegevens redelijkerwijs verwerkt kunnen worden door Opdrachtgever. Kosten die door Leverancier worden gemaakt ten gevolge van de remigratie van de dienstverlening zullen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht met een minimum van €75,00 per installatie.

8.3

Bij beëindiging van de Overeenkomst is Leverancier gerechtigd gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen, tenzij Opdrachtgever onverwijld na het beëindigen van de Overeenkomst heeft aangegeven dat hij overdracht van de gegevens wenst zoals in lid 8.2 beschreven.

Annuleren