Algemene voorwaarden online diensten LogboekenOnline BV, Lite-versie

 

 • Artikel 1 Begripsbepalingen
 • Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst
 • Artikel 3 Toegang tot de dienst
 • Artikel 4 Gebruik van de dienst
 • Artikel 5 Onderhoud, beschikbaarheid en ondersteuning
 • Artikel 6 Gegevens
 • Artikel 7 Privacy- en dataverwerking
 • Artikel 8 (gevolgen) beëindiging

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

De met een hoofdletter aangeduide begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de betekenis zoals omschreven in dit artikel.

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gebruikt door LogboekenOnline BV.

Applicatie
De programmatuur voor de Dienst inclusief nieuwe versies daarvan, zoals nader in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving.

Dienst
Het door Leverancier tegen betaling beschikbaar stellen en houden van de Applicatie op de Server ten behoeve van Opdrachtgever, waarbij de Applicatie (tenzij nader overeengekomen) niet specifiek voor Opdrachtgever wordt onderhouden.

Dienstbeschrijving
De nadere beschrijving van de functionaliteit van de Applicatie en de beschrijving beschikbaarheid van de Dienst.

Gebruiker
Opdrachtgever en/of zijn medewerker die feitelijk gebruik maakt van de Dienst.

Hulpapplicatie
De software van een derde die door de Gebruiker geïnstalleerd dient te worden op zijn computer om gebruik te kunnen maken van de Applicatie (zoals een browser).

Portal
De internetsite waarop Opdrachtgever de Dienst kan bestellen en wijzigingen kan doorvoeren.

Server
Een door of ten behoeve van Leverancier beheerde computer of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware, met daarop webserver apparatuur, de Applicatie, ondersteunende programmatuur en/of database software, die bereikbaar is vanaf het internet.

Toegangscode
De toegangscode die samen met het emailadres toegang biedt tot de Server.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten inzake Onlinediensten van LogboekenOnline BV.

2.2          De Overeenkomst, dan wel de wijziging daarvan, komt of elektronisch tot stand op het moment waarop Leverancier aan Opdrachtgever de bevestiging verstuurt dat de aanvraag is geaccepteerd.

2.3          Opdrachtgever verklaart het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, en verklaart wijzigingen van deze gegevens onverwijld aan Leverancier te zullen verstrekken.

 

Artikel 3 Toegang tot de dienst

3.1          Verstrekte Toegangscodes zijn niet overdraagbaar en strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten met betrekking tot Toegangscodes ten aanzien van derden, en zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Toegangscodes. Leverancier kan de Toegangscode(s) naar eigen inzicht wijzigen waarna zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte zal stellen.

3.2          Opdrachtgever is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde Toegangscode(s). Leverancier is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s).

3.3          Opdrachtgever wijzigt enkele keren per jaar zijn toegangscodes en heeft hier ook zelf de mogelijkheid toe. Opdrachtgever stelt Leverancier onverwijld op de hoogte indien de Toegangscode(s) onbevoegd wordt gebruikt dan wel een vermoeden daartoe bij Opdrachtgever bestaat. Opdrachtgever kan Leverancier verzoeken de Toegangscode(s) te blokkeren. Leverancier is gerechtigd te allen tijde de Toegangscode(s) te blokkeren indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s), zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.

3.4          Leverancier kan de Toegangscode(s) buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

3.5          Leverancier mag Opdrachtgever de toegang tot de Applicatie en/of de Dienst ontzeggen zonder verdere opgaaf van redenen

 

Artikel 4 Gebruik van de dienst

4.1          Na de totstandkoming van de Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever en/of Gebruiker een gebruiksrecht op de Applicatie om deze te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

4.2         Leverancier zal redelijke maatregelen treffen met het oog op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem. Leverancier treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onrechtmatige toegang tot gegevens, bijvoorbeeld door virussen, hacks of datalekken.

Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van gebruik van het gratis systeem LogboekenOnline Lite.

4.3          Opdrachtgever en/of Gebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Leverancier en/of derden. Indien het Leverancier ter kennis komt dat gegevens die met behulp van de gratis Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, dan is Leverancier gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verleent Opdrachtgever toestemming aan Leverancier om alle inbreukmakende gegevens van de Server te verwijderen en te vernietigen. Leverancier zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.

4.4          Opdrachtgever en/of Gebruiker is niet gerechtigd zelfstandig fouten in de software van de gratis Dienst te (doen) corrigeren, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen.

4.5          Voor de toegang tot en het gebruik van de gratis Dienst dienen eventueel Hulpapplicaties door Opdrachtgever en/of Gebruiker te worden geïnstalleerd. Op het gebruik van de Hulpapplicaties kunnen aanvullende (licentie)voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. De geschiktheid voor specifieke doeleinden, functionaliteit of bruikbaarheid van de Hulpapplicaties kunnen niet door Leverancier worden gegarandeerd.

4.6          Opdrachtgever en/of Gebruiker staat er bij het gebruik van de gratis Dienst in elk geval voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:

 • A Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de Dienst, (computer)netwerken of infrastructuren (van andere gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten (rand)apparatuur van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de door Leverancier te geven redelijke instructies op te volgen;
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens Leverancier en/of derden onrechtmatig is;
 • C Opdrachtgever en/of Gebruiker is er voor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software zullen voldoen aan de door Leverancier voorgeschreven minimale systeemeisen;
 • D Opdrachtgever en/of Gebruiker zal zorg dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden;
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) Dienst kunnen beschadigen;
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen Toegangscode(s) misbruiken of de beveiliging van de Dienst doorbreken en/of trachten te doorbreken;
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of kinder)pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van de Dienst;
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken); en
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal informatie en gegevens die van Leverancier wordt ontvangen in het kader van de Dienst niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden dan voor gebruik in zijn interne bedrijfsvoering. Het delen of doorlijnen van de informatie en gegevens met andere bedrijven is niet toegestaan.

 

Artikel 5 Onderhoud, beschikbaarheid en ondersteuning

5.1          Leverancier zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en garandeert een minimale systeembeschikbaarheid (uptime server) van 99,7% op jaarbasis.

5.2          Leverancier behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van de Applicatie tussentijds te (laten) wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te (laten) herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels. Leverancier spant zich in om eventuele fouten in de Programmatuur op te sporen en te (laten) herstellen, echter Leverancier kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien door een dergelijke wijziging een materiële afwijking in de functionaliteit van de Applicatie optreedt, zal Leverancier Opdrachtgever daarvan vóór de wijziging schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.

5.3          Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Leverancier. Leverancier zal een dergelijke buitengebruik- stelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier zal wegens zodanige jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

5.4          De gebruikershandleiding van de vigerende versie van de Applicatie zal op de Portal steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de gebruikers.

 

Artikel 6 Gegevens

6.1          Opdrachtgever en/of Gebruikers bepalen zelf welke gegevens met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Leverancier heeft geen kennis van deze gegevens. Opdrachtgever blijft daarom zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens. Leverancier is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door Opdrachtgever ingevoerde gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Leverancier zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door Opdrachtgever van de Dienst is gemaakt.

 

Artikel 7 Privacy en dataverwerking

7.1          Leverancier is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door Opdrachtgever aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.2          Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de door hem gebruikte (rand)apparatuur en software, Hulpapplicaties, configuratie en internetverbinding en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van de Dienst.

7.3          Partijen dragen voor zover relevant in het kader van een Overeenkomst zorg voor rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens in overeenstemming met de relevante wet en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG). Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden als gevolg van schending van Opdrachtgever van hiervoor bedoelde wet- en regelgeving. De overeenkomst komt tot stand oor het invullen van het contactformulier en het accepteren van deze algemene voorwaarden.

7.4          Leverancier zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie van Opdrachtgever (waaronder (persoons)gegevens) en tot het medewerken aan aftappen naleven.

7.5          De (persoons)gegevens van Opdrachtgever worden door Leverancier niet langer bewaard dan vereist is voor de uitvoering van de Overeenkomst of dan wettelijk is verplicht, waarna Leverancier deze definitief kan verwijderen zonder Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 8 (gevolgen) beëindiging

8.1          Op elk moment kan de dienst door zowel de opdrachtgever als gebruiker worden beëindigd. Hiertoe dient de opdrachtgever een e-mail te sturen aan de afdeling relatiebeheer (info@logboekenOnline.nl) waarna de dienst zal worden beëindigd. Eventuele documenten kunnen door de opdrachtgever zelf uit het systeem worden gehaald. Indien Leverancier de overeenkomst beëindigd zullen de documenten en overige informatie in een zipfile éénmalig aan het haar bekende contact emailadres worden verzonden.

8.2          Bij beëindiging van de Overeenkomst is Leverancier gerechtigd gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd na 30 dagen, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen, tenzij Opdrachtgever onverwijld na het beëindigen van de Overeenkomst heeft aangegeven dat hij overdracht van de gegevens wenst zoals in lid 8.1 en 8.2 beschreven.

LogboekenOnline BV, januari 2023