Gebruiksvoorwaarden

 

LogboekenOnline is een software waar vaak vertrouwelijke gegevens van (bouwkundige) objecten kunnen worden opgeslagen en gemonitord. Denk aan objecten zoals zieken- en verpleeghuizen maar ook parkeergarages en bijvoorbeeld zwembaden.

De inlog die u heeft ontvangen is bedoeld om uw werkzaamheden nog gemakkelijker, beter en efficiënter te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt van U wel verwacht dat er geheimhouding plaatsvindt met betrekking tot zowel de inhoud van LogboekenOnline als programma zelf maar ook voor de vaak vertrouwelijke inhoud waartoe u toegang krijgt.

Om die reden zijn er gebruikersvoorwaarden opgesteld:

Lees verder

Artikel 1 Toegang tot de dienst

1.1          Verstrekte Toegangscodes zijn niet overdraagbaar en strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de gebruiker. Gebruiker zal geheimhouding betrachten met betrekking tot Toegangscodes ten aanzien van derden, en zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Toegangscodes.

1.2          Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde Toegangscode(s). Leverancier is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s).

1.3          Gebruiker wijzigt enkele keren per jaar zijn toegangscodes en heeft hier ook zelf de mogelijkheid toe. Gebruiker stelt Leverancier onverwijld op de hoogte indien de Toegangscode(s) onbevoegd wordt gebruikt dan wel een vermoeden daartoe bij gebruiker bestaat. Gebruiker kan Leverancier verzoeken de Toegangscode(s) te blokkeren. Leverancier is gerechtigd te allen tijde de Toegangscode(s) te blokkeren indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s), zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.

1.4          Leverancier kan de Toegangscode(s) buiten gebruik stellen, monitoren of de dienstverlening opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in de bovenstaande artikelen.

 

Artikel 2 Gebruik van de dienst

2.1          Na het accorderen van deze gebruikersvoorwaarden verkrijgt gebruiker een gebruiksrecht op de Applicatie om deze te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in bovenstaande artikelen.

2.2          Gebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Leverancier en/of derden. Indien het Leverancier ter kennis komt dat gegevens anders dan bedoeld voor de uitvoering van normale werkzaamheden worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd en of onrechtmatig zijn jegens derden, dan is Leverancier gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verleent gebruiker toestemming aan Leverancier om alle inbreukmakende gegevens van de Server te verwijderen en te vernietigen. Leverancier zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.

2.3          Gebruiker is niet gerechtigd zelfstandig fouten in de software van de Dienst te (doen) corrigeren, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen.

2.4          Gebruiker staat er bij het gebruik van de Dienst in elk geval voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:

 • Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de Dienst, (computer)netwerken of infrastructuren (van andere gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten (rand)apparatuur van gebruiker, is gebruiker verplicht de door Leverancier te geven redelijke instructies op te volgen;
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens Leverancier en/of derden onrechtmatig is;
 • Gebruiker is er voor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software zullen voldoen aan de door Leverancier voorgeschreven minimale systeemeisen;
 • Gebruiker zal zorg dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden;
 • Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) Dienst kunnen beschadigen;
 • Gebruiker zal geen Toegangscode(s) misbruiken of de beveiliging van de Dienst doorbreken en/of trachten te doorbreken;
 • Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;
 • Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
 • Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van de Dienst;
 • Opdrachtgever en/of Gebruiker zal informatie en gegevens die van Leverancier wordt ontvangen in het kader van de Dienst niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden dan voor gebruik in zijn interne bedrijfsvoering. Het delen of doorlijnen van de informatie en gegevens met andere bedrijven is niet toegestaan.
 • K Opdrachtgever en/of Gebruiker levert de dienst LogboekenOnline alleen in combinatie met een onderhoudscontract. Het leveren van de software alleen, is niet toegestaan en enkel voorbehouden aan LogboekenOnline BV.
 • L LogboekenOnline werkt met installatielabels voorzien van een QR-code. Dit installatielabel vervangt het fysieke logboek op de locatie van de cliënt en dient onder meer als controlemiddel voor het bevoegd gezag. Opdrachtgever en/of gebruiker is verplicht dit installatielabel bij oplevering aan de eindgebruiker in stickervorm beschikbaar te stellen.

LogboekenOnline BV, oktober 2023